• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 136 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
•
นายธัช แสงใส • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3
นายธนวัฒน์ ผายแสง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
นางปัญจพร ปานพิมพ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5
นายสมพงษ์ คำภีระมี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
นายสุรชัย เหล่าไชย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
7
นายคำพันธ์ ศรีเมือง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
8
นายประยูร เจียมศักดานุวัฒน์ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
9
นายพิทักษ์ บุญมาก • พนักงานราชการ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
10
•
นายสุรพงษ์ มหานาม • พนักงานราชการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
11
•
นายเฉลิมราช ชัยเดช • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
12
•
นายมณเฑียร รามัญอุดม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
13
นายวีระศักดิ์ บุตรโคตร • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ข้าราชการ ครูคศ.2
14
•
นางยุพิน ธาตุเสียว • พนักงานราชการ แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
15
•
นางสาวสรัญญา ทบแป • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
16
•
นายนัฐพงษ์ พันพละ • หัวหน้างาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
17
นายหิรัญ ธรรมเสนานุภาพ • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
18
•
นางอัจฉรา ลาภาอุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
19
•
นางปาหนัน ป้องแก้วน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
20
•
นางสาวเหมวดี จีบแก้ว • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• พนักงานราชการ แผนกบัญชี
21
•
นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
22
นางสาวพรทิพา ประเสริฐ • ครูประจำ การโรงแรม
• ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
23
•
นายสุชาติ ศรีภักดี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
24
•
นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์โสภา • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• ข้าราชการ ครูคศ.1
25
•
นายเขมชาติ ดวงมณี • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
26
นางมลภิรา บุญเลิศ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
27
•
นายสุริยพงค์ อึ้งประสูตร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
28
•
นางสุพร ไชยยศ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
• ข้าราชการ ครูคศ.3
29
•
นายชาตรี โยธาธรรม • ข้าราชการ ครูคศ.1
30
นางธัญพิชชา ลีเขาสูง • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
31
นายวาทิน แหลมคม • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
32
•
นางสาวอำภา ก้อมณี • ครูประจำ แผนกบัญชี
• ข้าราชการ ครูคศ.2
33
นางสาวศศิวิมล พนมพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
34
•
นายศราวุธ เชื้อแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
35
•
นายจิรเดช บุปผาวัลย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
36
•
นางสาวนฤภร พลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
37
•
นางสาวพรพรรณ นักทำนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
38
นายเกริกชัย ละมุลตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
39
•
นางสาวกิดากร ระจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
40
•
นายสุพวัฒน์ หนองบัว • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
41
นายสายัณ ศรีคำภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
42
นายนเรศ โภคทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
43
นายวัชรกร เกิดห้างสุง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
44
•
นายกรรภิรมย์ ตราเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
45
นางสาวปรียาพร โคตรพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
46
•
นางสาวเนตรดาว ชัยบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
47
•
นายองอาจ ศิลาศรีคุณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
48
นางสาวนิธิกานต์ ศรีประไหม • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
49
•
นางสาวณัฏฐา หงษ์ชุมแพ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
50
•
นางสุภัทรา เกิดนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
51
นายวีระศักดิ์ พรมมาตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
52
•
นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
53
นางสาวอชิรญา ตั้งใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
54
•
นายสิทธิพงษ์ นามโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
55
•
นางสาวนันทสินี บุญมา • ครูอัตราจ้าง อาหารและโภชนาการ
56
นางสาวโสภิตญดา ัจันโทศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
57
•
นายผจงภักดิ์ มะปราง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
58
•
นางสาวลลิดา ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
59
ว่าที่ร.ต.หญิงกนกภรณ์ ไชยธงรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
60
นางสาวกุลปรียา ปาปะเก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
61
•
นายปรีชานนท์ พรมจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
62
•
นายสมศักดิ์ สมบรูณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
63
นายโกสินทร์ ไชยมงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
64
•
นายสุวพันธ์ ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
65
•
นางสาวนัทธ์วีรินทร์ เล่นวารี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
66
นายกีรติ ศิริคุปต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
67
นางสาวปิยะวรรณ คำขวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
68
•
นางสาวประภัทรภรณ์ นครศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
69
นายต่อศักดิ์ สีเทียมเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
70
•
นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
71
•
นายประสงค์ สมบัติหอม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
72
•
นางปทุมมา วังสอน • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
73
•
นางอุทุมพร ตรีเหรา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
74
•
นายณรงค์ พรมนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
75
•
นายปัญญา คนตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
76
•
นายอรรถชัย ทองแผ่น • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
77
นางสาวเฉลิมขวัญ หล้าเพชร • ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องมือกล
78
•
นางสุวิมล ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
79
•
นายอนันต์ กองน้ำ • ลูกจ้างประจำ ยาม
80
•
นายครศรี งิ้วเมือง • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
81
•
นายอิทธิ เสน่หา • ลูกจ้างประจำ ยานพาหนะ
• หัวหน้างาน ยานพาหนะ
82
•
นายประวุธ มูลบัวภา • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถ
83
•
นายอัศวิน ปลัดศรีช่วย • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
84
•
นางสาวนันทกา ชาญชมภู • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
85
•
นายสาน ชาหนองหว้า • เจ้าหน้าที่ ยาม
86
•
นางสาวประวีทรัพย์ หงษ์ชุมแพ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
87
•
นางสาวอรพรรณ สีช้าง • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
88
นางสาวพรรณิภา สมพงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
89
นางสาวศศิธร โฮมหงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
90
•
นางอรุณ คำจัตุรัส • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
91
•
นายพรชัย ภุูมิคอนสาร • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
92
•
นางลัดดา ดวงมณี • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
93
นางสาวจุฑามาศ โคตรศรีหา • เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
94
•
นางวันเพ็ญ กิจกล้า • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
95
•
นางสกล แคน้ำ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
96
นางสาวจิราพร เชื้ออุ่น • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
97
นางสาวสมฤทัย เลิศปัญญา • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
98
•
นายมานพ อรรถวงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
99
•
นายสุภานิจชัย มูลอุดม • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
100
นายวิราช คำหารพล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ