• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 134 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
•
นายธัช แสงใส • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3
นายธนวัฒน์ ผายแสง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
นายสุรชัย เหล่าไชย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
5
นางปัญจพร ปานพิมพ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
6
นายสมพงษ์ คำภีระมี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
7
•
นายเปรมศักดิ์ ฤาชา • พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
8
•
นางสุพร ไชยยศ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
9
นายพิทักษ์ บุญมาก • พนักงานราชการ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
10
นางธัญพิชชา ลีเขาสูง • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
11
•
นางยุพิน ธาตุเสียว • พนักงานราชการ แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
12
•
นายเขมชาติ ดวงมณี • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
13
นายสายัณ ศรีคำภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
14
•
นางกิติมา ปณชัยสกุล • พนักงานราชการ แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
15
•
นางสุภัทรา เกิดนิล • พนักงานราชการ แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
16
นางมลภิรา บุญเลิศ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
17
•
นางสาวกฤษณา เครือวรรณ์ • พนักงานราชการ แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
18
•
นายมณเฑียร รามัญอุดม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
19
นางสาวพรทิพา ประเสริฐ • ครูประจำ การโรงแรม
• ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
• ข้าราชการ ครูคศ.1
20
•
นางสาวสรัญญา ทบแป • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
21
•
นางสาวอำภา ก้อมณี • ครูประจำ แผนกบัญชี
• ข้าราชการ ครูคศ.2
22
•
นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• ข้าราชการ ครูคศ.1
23
นายประยูร เจียมศักดานุวัฒน์ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
24
•
นายสุชาติ ศรีภักดี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
25
นายวาทิน แหลมคม • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
26
นายหิรัญ ธรรมเสนานุภาพ • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
27
•
นายชาตรี โยธาธรรม • ข้าราชการ ครูคศ.1
28
•
นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์โสภา • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• ข้าราชการ ครูคศ.1
29
นายวีระศักดิ์ บุตรโคตร • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ข้าราชการ ครูคศ.2
30
•
นางสาวดลยา ปลื้มใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
31
•
นางสาวนัทธ์วีรินทร์ เล่นวารี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
32
นายกีรติ ศิริคุปต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
33
นางสาวกุลปรียา ปาปะเก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
34
นายศักดา สืบราษฎ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
35
นายเดชา เทียบกว้าง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
36
•
นางปาหนัน ป้องแก้วน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
37
•
นายสุวพันธ์ ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
38
นายต่อศักดิ์ สีเทียมเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
39
•
นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
40
นางสาวปิยะวรรณ คำขวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
41
•
นายปรีชานนท์ พรมจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
42
นายโกสินทร์ ไชยมงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
43
นางสาวเฉลิมขวัญ หล้าเพชร • ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องมือกล
44
•
นายประสงค์ สมบัติหอม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
45
•
นางปทุมมา วังสอน • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
46
•
นางอุทุมพร ตรีเหรา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
47
•
นางสาวประภัทรภรณ์ นครศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
48
•
นายปัญญา คนตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
49
•
นางสาวพรพรรณ นักทำนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
50
นายเกริกชัย ละมุลตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
51
นายนเรศ โภคทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
52
นางสาวศศิวิมล พนมพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
53
•
นายณรงค์ พรมนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
54
•
นางสาวนฤภร พลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
55
นายวราวุฒิ โรมขุนทด • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
56
•
นางสาวกิดากร ระจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
57
•
นางสุวิมล ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
58
นายวัชรกร เกิดห้างสุง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
59
•
นายศราวุธ เชื้อแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
60
•
นายกรรภิรมย์ ตราเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
61
•
นายองอาจ ศิลาศรีคุณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
62
นางสาวปรียาพร โคตรพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
63
•
นายสิทธิพงษ์ นามโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
64
•
นางสาวนันทสินี บุญมา • ครูอัตราจ้าง อาหารและโภชนาการ
65
นางสาวนิธิกานต์ ศรีประไหม • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
66
•
นายสุพวัฒน์ หนองบัว • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
67
•
นางสาวณัฏฐา หงษ์ชุมแพ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
68
นายวีระศักดิ์ พรมมาตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
69
•
นางสาวเนตรดาว ชัยบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
70
•
นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
71
นางสาวอชิรญา ตั้งใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
72
•
นางสาวลลิดา ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
73
ว่าที่ร.ต.หญิงกนกภรณ์ ไชยธงรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
74
นางสาวโสภิตญดา ัจันโทศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
75
•
นายผจงภักดิ์ มะปราง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
76
•
นายครศรี งิ้วเมือง • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
77
•
นายอิทธิ เสน่หา • ลูกจ้างประจำ ยานพาหนะ
• หัวหน้างาน ยานพาหนะ
78
•
นายอนันต์ กองน้ำ • ลูกจ้างประจำ ยาม
79
•
นายอัศวิน ปลัดศรีช่วย • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
80
•
นายประวุธ มูลบัวภา • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถ
81
•
นางสาวบุษราภรณ์ วิลัยศรี • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
82
•
นางสาวสุนารี ก่อศิลป์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
83
นางสาวจิราพร เชื้ออุ่น • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
84
•
นางสาวสุกัญญา อ่อนสุด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
85
•
นางวันเพ็ญ กิจกล้า • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
86
•
นายสุภานิจชัย มูลอุดม • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
87
•
นางสาวขนิษฐา ยอดมั่น • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
88
นางสาววัชราภรณ์ ทีภูเวียง • เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
89
•
นายมานพ อรรถวงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
90
•
นางทองเสร็จ โคตรมูล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
91
•
นางสาวกมลลักษณ์ ภูมิคอนสาร • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
92
นายอภิชาติ สอนพัลละ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
93
•
นางสาวอรพรรณ งามสง่า • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
94
•
นางสาวกัลยา แก้วแสน • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
95
•
นายอรรถชัย ทองแผ่น • เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
96
•
นางสาววนิดา พย่อม • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
97
นางสาวรัตนพร หงษ์ชุมแพ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
98
นางสาวนันท์นภัส เตียสุขสวัสดิ์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
99
•
นายนิพล ขุนจันทึก • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
100
•
นางสาวอรอนงค์ กองโพธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ