• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 134 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
นายสมพงษ์ คำภีระมี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
3
นายสุรชัย เหล่าไชย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4
นางปัญจพร ปานพิมพ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
5
นายธนวัฒน์ ผายแสง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
6
นายประยูร เจียมศักดานุวัฒน์ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
7
•
นายเปรมศักดิ์ ฤาชา • พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
8
•
นางสุพร ไชยยศ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
9
•
นายศิวพงศ์ ถนอมถิ่น • พนักงานราชการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10
•
นางสาวสรัญญา ทบแป • หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
11
นายวาทิน แหลมคม • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
12
•
นางปาหนัน ป้องแก้วน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
13
•
ว่าที่รต. ณพล ป้องแก้วน้อย • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
14
•
นายสุรพงษ์ มหานาม • พนักงานราชการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
15
•
นางยุพิน ธาตุเสียว • พนักงานราชการ แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
16
นายวีระศักดิ์ บุตรโคตร • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ข้าราชการ ครูคศ.2
17
•
นางสุภัทรา เกิดนิล • พนักงานราชการ แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
18
•
นางสาวสุกัลยา นาบุต • ครูประจำ แผนกบัญชี
19
นางสาวพรทิพา ประเสริฐ • ครูประจำ การโรงแรม
• ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
• ข้าราชการ ครูคศ.1
20
•
นางสาวอำภา ก้อมณี • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกบัญชี
• ข้าราชการ ครูคศ.2
21
•
นายเขมชาติ ดวงมณี • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
22
นางมลภิรา บุญเลิศ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
23
•
นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• ข้าราชการ ครูคศ.1
24
•
นายสุชาติ ศรีภักดี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
25
นางธัญพิชชา ลีเขาสูง • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
26
นายหิรัญ ธรรมเสนานุภาพ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
27
•
นายชาตรี โยธาธรรม • ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
28
•
นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์โสภา • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• ข้าราชการ ครูคศ.1
29
นายวัชรกร เกิดห้างสุง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
30
•
นายศราวุธ เชื้อแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
31
•
นางสาวลลิดา ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
32
ว่าที่ร.ต.หญิงกนกภรณ์ ไชยธงรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
33
นางสาวนิธิกานต์ ศรีประไหม • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
34
•
นางสาวณัฏฐา หงษ์ชุมแพ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
35
นางสาวอชิรญา ตั้งใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
36
•
นางสาวนัทธ์วีรินทร์ เล่นวารี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
37
นายกีรติ ศิริคุปต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
38
นางสาวกุลปรียา ปาปะเก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
39
นางสาวโสภิตญดา ัจันโทศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
40
•
นายมณเฑียร รามัญอุดม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
41
•
นายผจงภักดิ์ มะปราง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
42
•
นายวีระศักดิ์ พรมมาตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
43
•
นางสาวเนตรดาว ชัยบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
44
•
นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
45
•
นางสาวดลยา ปลื้มใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
46
นายต่อศักดิ์ สีเทียมเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
47
•
นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
48
นางสาวปิยะวรรณ คำขวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
49
นายศักดา สืบราษฎ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
50
นายเดชา เทียบกว้าง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
51
•
นายสุวพันธ์ ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
52
นางสาวเฉลิมขวัญ หล้าเพชร • ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องมือกล
53
•
นายประสงค์ สมบัติหอม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
54
•
นายปรีชานนท์ พรมจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
55
•
นายโกสินทร์ ไชยมงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
56
•
นางสาวพรพรรณ นักทำนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
57
นายเกริกชัย ละมุลตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
58
•
นางปทุมมา วังสอน • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
59
•
นางอุทุมพร ตรีเหรา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
60
•
นายปัญญา คนตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
61
นายวราวุฒิ โรมขุนทด • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
62
นายนเรศ โภคทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
63
นางสาวศศิวิมล พนมพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
64
•
นางสาวประภัทรภรณ์ นครศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
65
•
นางสาวนฤภร พลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
66
•
นายองอาจ ศิลาศรีคุณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
67
•
นางสาวปรียาพร โคตรพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
68
•
นางสาวกิดากร ระจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
69
•
นางสุวิมล ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
70
นายกฤษฏา ท้าวพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
71
•
นายณรงค์ พรมนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
72
•
นายกรรภิรมย์ ตราเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
73
•
นายสิทธิพงษ์ นามโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
74
•
นางสาวนันทสินี บุญมา • ครูอัตราจ้าง อาหารและโภชนาการ
75
•
นายสุพวัฒน์ หนองบัว • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
76
นายสายัณ ศรีคำภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
77
•
นายอนันต์ กองน้ำ • ลูกจ้างประจำ ยาม
78
•
นายครศรี งิ้วเมือง • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
79
•
นายอิทธิ เสน่หา • ลูกจ้างประจำ ยานพาหนะ
80
•
นายอัศวิน ปลัดศรีช่วย • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
81
•
นางสาวอรพรรณ สีช้าง • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
82
นางสมฤทัย ล่ามสมบัติ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
83
นางสาวศศิธร โฮมหงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
84
•
นางอรุณ คำจัตุรัส • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
85
•
นายพรชัย ภุูมิคอนสาร • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
86
•
นางสาวประวีทรัพย์ หงษ์ชุมแพ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
87
•
นางลัดดา ดวงมณี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
88
•
นางวันเพ็ญ กิจกล้า • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
89
•
นางสกล แคน้ำ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
90
นายวิราช คำหารพล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
91
•
นางสาวบุษราภรณ์ วิลัยศรี • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
92
•
นายสุภานิจชัย มูลอุดม • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
93
•
นางสาวขนิษฐา ยอดมั่น • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
94
•
นางสาวสุนารี ก่อศิลป์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
95
นางสาวจิราพร เชื้ออุ่น • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
96
นางสาววัชราภรณ์ ทีภูเวียง • เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
97
•
นายอรรถชัย ทองแผ่น • เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
98
•
นายมานพ อรรถวงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
99
•
นางทองเสร็จ โคตรมูล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
100
•
นางสาวอรพรรณ งามสง่า • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ