• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 134 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
•
นายธัช แสงใส • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3
นายสมพงษ์ คำภีระมี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4
นายสุรชัย เหล่าไชย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
5
นายคำพันธ์ ศรีเมือง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
6
นางปัญจพร ปานพิมพ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
7
นายประยูร เจียมศักดานุวัฒน์ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
8
•
นายเปรมศักดิ์ ฤาชา • พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
9
นายพิทักษ์ บุญมาก • พนักงานราชการ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
10
นางธัญพิชชา ลีเขาสูง • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
11
•
นางสุพร ไชยยศ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
• ข้าราชการ ครูคศ.3
12
•
นางสาวสรัญญา ทบแป • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
13
•
นายอิทธิ เสน่หา • ลูกจ้างประจำ ยานพาหนะ
• หัวหน้างาน ยานพาหนะ
14
•
นายสุชาติ ศรีภักดี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
15
•
นายเขมชาติ ดวงมณี • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
16
•
นางกิติมา ปณชัยสกุล • พนักงานราชการ แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
17
•
ว่าที่รต. ณพล ป้องแก้วน้อย • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
18
•
นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
19
นางสาวพรทิพา ประเสริฐ • ครูประจำ การโรงแรม
• ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
20
•
นางสาวอำภา ก้อมณี • ครูประจำ แผนกบัญชี
• ข้าราชการ ครูคศ.2
21
นายวีระศักดิ์ บุตรโคตร • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ข้าราชการ ครูคศ.2
22
นายหิรัญ ธรรมเสนานุภาพ • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
23
•
นายชาตรี โยธาธรรม • ข้าราชการ ครูคศ.1
24
นางมลภิรา บุญเลิศ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
25
•
นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์โสภา • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• ข้าราชการ ครูคศ.1
26
นายวาทิน แหลมคม • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
27
•
นางสาวประภัทรภรณ์ นครศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
28
นางสาวอชิรญา ตั้งใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
29
นายต่อศักดิ์ สีเทียมเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
30
•
นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
31
นายสายัณ ศรีคำภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
32
•
นายณรงค์ พรมนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
33
นายเกริกชัย ละมุลตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
34
นางสาวนิธิกานต์ ศรีประไหม • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
35
•
นายมณเฑียร รามัญอุดม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
36
นายนเรศ โภคทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
37
นางสาวศศิวิมล พนมพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
38
•
นางกฤษณา พิมพ์เรือง • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
39
•
นายปัญญา คนตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
40
•
นางสาวพรพรรณ นักทำนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
41
•
นายปรีชานนท์ พรมจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
42
•
นางสาวปวีรญา ผาสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
43
•
นางสาวณัฏฐา หงษ์ชุมแพ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
44
นายวัชรกร เกิดห้างสุง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
45
•
นางสาวนฤภร พลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
46
นางสาวปิยะวรรณ คำขวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
47
•
นายผจงภักดิ์ มะปราง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
48
•
นางสุภัทรา เกิดนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
49
•
นางสาวเนตรดาว ชัยบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
50
•
นายเฉลิมราช ชัยเดช • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
51
•
นายประสงค์ สมบัติหอม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
52
นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
53
นายโกสินทร์ ไชยมงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
54
•
นางอัจฉรา ลาภาอุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
55
นายวีระศักดิ์ พรมมาตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
56
•
นายนัฐพงษ์ พันพละ • หัวหน้างาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
57
•
นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
58
นางสาววิภาพร สุภารมย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
59
•
นายองอาจ ศิลาศรีคุณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
60
•
นางสาวนันทสินี บุญมา • ครูอัตราจ้าง อาหารและโภชนาการ
61
•
นายสมศักดิ์ สมบรูณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
62
•
นางปาหนัน ป้องแก้วน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
63
•
นางสาวสุกัญญา อ่อนสุด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
64
•
นางสาวลลิดา ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
65
ว่าที่ร.ต.หญิงกนกภรณ์ ไชยธงรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
66
•
นางสาวกิดากร ระจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
67
•
นางปทุมมา วังสอน • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
68
•
นางอุทุมพร ตรีเหรา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
69
•
นายสุวพันธ์ ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
70
•
สิบเอกศุภชัย หนูกึง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
71
•
นางสาวนัทธ์วีรินทร์ เล่นวารี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
72
นายกีรติ ศิริคุปต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
73
นางสาวมานิดา หนูทองแดง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
74
•
นางสุวิมล ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
75
•
นายอนันต์ กองน้ำ • ลูกจ้างประจำ ยาม
76
•
นายครศรี งิ้วเมือง • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
77
•
นายประวุธ มูลบัวภา • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถ
78
•
นายอัศวิน ปลัดศรีช่วย • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
79
•
นายนิพล ขุนจันทึก • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
80
•
นางสาวมัณฑนา โยธาธรรม • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
81
นางสาวพรรณิภา สมพงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
82
•
นายสาน ชาหนองหว้า • เจ้าหน้าที่ ยาม
83
•
นางกิ่งแก้ว ปลัดศรีช่วย • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
84
•
นางสาวอภิญญา ปทุมานนท์ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
85
•
นางสาวอรพรรณ งามสง่า • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
86
•
นางสาวนิรุบล ทองดีเวียง • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
87
•
นายอรรถชัย ทองแผ่น • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
88
นางสาวศศิธร โฮมหงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
89
•
นางอรุณ คำจัตุรัส • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
90
•
นายพรชัย ภุูมิคอนสาร • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
91
•
นางสาวเวณิกา แก้วคอนไทย • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
92
•
นางสาวกัลยา แก้วแสน • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
93
นางสาวสมฤทัย เลิศปัญญา • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
94
•
นางสงกรานต์ ศรีภักดี • เจ้าหน้าที่ วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
95
•
นางสกล แคน้ำ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
96
•
นางสาวประวีทรัพย์ หงษ์ชุมแพ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
97
•
นางสาวอรพรรณ สีช้าง • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
98
•
นางสาวอรอนงค์ กองโพธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
99
•
นางวันเพ็ญ กิจกล้า • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
100
•
นายสุภานิจชัย มูลอุดม • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ