• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 135 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
•
นายธัช แสงใส • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3
นายคำพันธ์ ศรีเมือง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
4
นางปัญจพร ปานพิมพ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5
นายสมพงษ์ คำภีระมี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
นายสุรชัย เหล่าไชย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
7
นายประยูร เจียมศักดานุวัฒน์ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
8
นางสาวพรทิพา ประเสริฐ • ครูประจำ การโรงแรม
• ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
9
•
นางสาวเหมวดี จีบแก้ว • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• พนักงานราชการ แผนกบัญชี
10
•
ว่าที่รต. ณพล ป้องแก้วน้อย • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
11
•
นางกิติมา ปณชัยสกุล • พนักงานราชการ แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
12
นายสายัณ ศรีคำภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
13
•
นายมณเฑียร รามัญอุดม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
14
•
นางสุภัทรา เกิดนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
15
•
นายศิริชัย ดวงคำดี • พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
16
•
นางอัจฉรา ลาภาอุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
17
•
นางสาวสรัญญา ทบแป • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
18
•
นายสุชาติ ศรีภักดี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
19
นายหิรัญ ธรรมเสนานุภาพ • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
20
นายวาทิน แหลมคม • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
21
•
นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์โสภา • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• ข้าราชการ ครูคศ.1
22
•
นายสุริยพงค์ อึ้งประสูตร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
23
•
นายเขมชาติ ดวงมณี • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
24
•
นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
25
นางธัญพิชชา ลีเขาสูง • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
26
•
นายชาตรี โยธาธรรม • ข้าราชการ ครูคศ.1
27
นางมลภิรา บุญเลิศ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
28
•
นางสาวอำภา ก้อมณี • ครูประจำ แผนกบัญชี
• ข้าราชการ ครูคศ.2
29
นายวีระศักดิ์ บุตรโคตร • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ข้าราชการ ครูคศ.2
30
•
นางสุพร ไชยยศ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
• ข้าราชการ ครูคศ.3
31
นายวีระศักดิ์ พรมมาตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
32
•
นางสาวสุกัญญา อ่อนสุด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
33
•
นายสิทธิพงษ์ นามโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
34
•
นางสาวนันทสินี บุญมา • ครูอัตราจ้าง อาหารและโภชนาการ
35
•
นายปรีชานนท์ พรมจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
36
•
นายนัฐพงษ์ พันพละ • หัวหน้างาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
37
•
นายสุวพันธ์ ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
38
นางสาวอชิรญา ตั้งใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
39
•
นางสาวลลิดา ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
40
ว่าที่ร.ต.หญิงกนกภรณ์ ไชยธงรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
41
•
นางสาวกิดากร ระจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
42
นายโกสินทร์ ไชยมงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
43
•
นางปาหนัน ป้องแก้วน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
44
•
นางสาวนัทธ์วีรินทร์ เล่นวารี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
45
นายกีรติ ศิริคุปต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
46
นางสาวมานิดา หนูทองแดง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
47
นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
48
•
นายสมศักดิ์ สมบรูณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
49
•
นางอุทุมพร ตรีเหรา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
50
•
นางสาวประภัทรภรณ์ นครศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
51
•
นายปัญญา คนตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
52
นายต่อศักดิ์ สีเทียมเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
53
•
นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
54
•
นางปทุมมา วังสอน • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
55
•
นายณรงค์ พรมนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
56
•
นางสาวนฤภร พลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
57
นายเกริกชัย ละมุลตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
58
นางสาวนิธิกานต์ ศรีประไหม • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
59
•
นางสุวิมล ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
60
นายนเรศ โภคทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
61
นางสาวศศิวิมล พนมพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
62
•
นายศราวุธ เชื้อแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
63
•
นายกรรภิรมย์ ตราเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
64
•
นางสาวพรพรรณ นักทำนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
65
นางสาวโสภิตญดา ัจันโทศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
66
•
นางสาวณัฏฐา หงษ์ชุมแพ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
67
นายวัชรกร เกิดห้างสุง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
68
•
นายเฉลิมราช ชัยเดช • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
69
นางสาวปิยะวรรณ คำขวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
70
•
นายธาดาเฌอ ฟองฟุ้ง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
71
•
นายผจงภักดิ์ มะปราง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
72
•
นางสาวเนตรดาว ชัยบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
73
•
นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
74
นางสาววิภาพร สุภารมย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
75
•
นายองอาจ ศิลาศรีคุณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
76
•
นายประสงค์ สมบัติหอม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
77
นางสาวอุไรวรรณ น้อยกา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
78
•
นายครศรี งิ้วเมือง • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
79
•
นายอิทธิ เสน่หา • ลูกจ้างประจำ ยานพาหนะ
• หัวหน้างาน ยานพาหนะ
80
•
นายอนันต์ กองน้ำ • ลูกจ้างประจำ ยาม
81
•
นายอัศวิน ปลัดศรีช่วย • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
82
•
นายประวุธ มูลบัวภา • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถ
83
นางสาวจิราพร เชื้ออุ่น • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
84
•
นางสาวเสาวลักษณ์ คานประเดิม • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
85
•
นายเสกสรรค์ ดอนเสนา • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
86
•
นางสงกรานต์ ศรีภักดี • เจ้าหน้าที่ วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
87
•
นางวันเพ็ญ กิจกล้า • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
88
•
นายสุภานิจชัย มูลอุดม • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
89
•
นางสาวบุษราภรณ์ วิลัยศรี • เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
90
•
นางสาวสุนารี ก่อศิลป์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
91
•
นายมานพ อรรถวงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
92
•
นางทองเสร็จ โคตรมูล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
93
•
นายเอกราช เสนาเจริญ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
94
•
นางสาวขนิษฐา ยอดมั่น • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
95
•
นางสาวอรพรรณ งามสง่า • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
96
•
นางสาวนิรุบล ทองดีเวียง • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
97
•
นายภูมิพัฒน์ วิสูงเล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
98
นางสาวนันท์นภัส เตียสุขสวัสดิ์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
99
•
นายนิพล ขุนจันทึก • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
100
•
นางสาวกัลยา แก้วแสน • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ