• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 128 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
นางปัญจพร ปานพิมพ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
นายธนวัฒน์ ผายแสง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
นายสมพงษ์ คำภีระมี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
5
นายสุรชัย เหล่าไชย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
•
นายเปรมศักดิ์ ฤาชา • พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
7
นายประยูร เจียมศักดานุวัฒน์ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
8
นายพิทักษ์ บุญมาก • พนักงานราชการ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
9
นายวีระศักดิ์ บุตรโคตร • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ข้าราชการ ครูคศ.2
10
นางมลภิรา บุญเลิศ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
11
•
นางสาวกฤษณา เครือวรรณ์ • พนักงานราชการ แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
12
•
นายสุชาติ ศรีภักดี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
13
นายอนุชา จันทร์คำลา • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
14
•
นางสุพร ไชยยศ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
• ข้าราชการ ครูคศ.3
15
นายวาทิน แหลมคม • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
16
นางธัญพิชชา ลีเขาสูง • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
17
•
นายสุวรรณภูมิ เป๊ะชาญ • หัวหน้างาน งานปกครอง
• พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
18
•
นางสาวกรเกศ สิงห์โสภา • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• ข้าราชการ ครูคศ.1
19
•
นางสาวเหมวดี จีบแก้ว • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• พนักงานราชการ แผนกบัญชี
20
•
นางสาวอำภา ก้อมณี • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกบัญชี
• ข้าราชการ ครูคศ.2
21
•
ว่าที่รต. ณพล ป้องแก้วน้อย • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
22
•
นายสุรพงษ์ มหานาม • พนักงานราชการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
23
•
นางสุภัทรา เกิดนิล • พนักงานราชการ แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
24
•
นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• ข้าราชการ ครูคศ.1
25
•
นางสาวสรัญญา ทบแป • หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
26
นายหิรัญ ธรรมเสนานุภาพ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
27
•
นายเขมชาติ ดวงมณี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
28
•
นางสาวสุกัลยา นาบุต • ข้าราชการ ครูคศ.1
• ครูประจำ แผนกบัญชี
29
•
นายชาตรี โยธาธรรม • ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
30
นางสาวพรทิพา ประเสริฐ • ครูประจำ การโรงแรม
• ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
• ข้าราชการ ครูคศ.1
31
•
นางสาวปรียาพร โคตรพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
32
•
นางสาวกิดากร ระจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
33
•
นายมณเฑียร รามัญอุดม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
34
•
นางสาวประภัทรภรณ์ นครศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
35
•
นายปัญญา คนตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
36
นายเดชา เทียบกว้าง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
37
นางสาวศศิวิมล พนมพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
38
•
นายณรงค์ พรมนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
39
•
นางสาวนฤภร พลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
40
•
นายองอาจ ศิลาศรีคุณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
41
ว่าที่ร.ต.หญิงกนกภรณ์ ไชยธงรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
42
นางนิธิกานต์ จันทร์คำลา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
43
•
นายโกสินทร์ ไชยมงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
44
นายกฤษฏา ท้าวพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
45
•
นายศราวุธ เชื้อแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
46
•
นายกรรภิรมย์ ตราเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
47
•
นายสิทธิพงษ์ นามโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
48
นายกีรติ ศิริคุปต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
49
นางสาวกุลปรียา ปาปะเก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
50
นายศักดา สืบราษฎ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
51
•
นางปทุมมา วังสอน • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
52
•
นางอุทุมพร ตรีเหรา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
53
นายนเรศ โภคทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
54
•
นางสาวลลิดา ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
55
•
นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
56
นางสาวธัญณ์ภัสร์ คำขวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
57
•
นายปรีชานนท์ พรมจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
58
•
นายวีระศักดิ์ พรมมาตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
59
•
นางสาวเนตรดาว ชัยบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
60
•
นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
61
นางสาวอชิรญา ตั้งใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
62
นายต่อศักดิ์ สีเทียมเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
63
นางสาวเฉลิมขวัญ หล้าเพชร • ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องมือกล
64
•
นายประสงค์ สมบัติหอม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
65
•
นางสุวิมล ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
66
•
นางสาวดลยา ปลื้มใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
67
•
นายอรรถชัย ทองแผ่น • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
68
นายเกริกชัย ละมุลตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
69
นายสายัณ ศรีคำภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
70
•
นางณัฏฐา เถื่อนโทรสาร • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
71
•
นายสุวพันธ์ ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
72
•
นางสาวพรพรรณ นักทำนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
73
นายวราวุฒิ โรมขุนทด • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
74
•
นายผจงภักดิ์ มะปราง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
75
•
นายครศรี งิ้วเมือง • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
76
•
นายอิทธิ เสน่หา • ลูกจ้างประจำ ยานพาหนะ
77
•
นายอนันต์ กองน้ำ • ลูกจ้างประจำ ยาม
78
•
นางสาวกมลลักษณ์ ภูมิคอนสาร • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
79
นายอภิชาติ สอนพัลละ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
80
•
นางสาวอรพรรณ งามสง่า • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
81
•
นางสาวอรอนงค์ กองโพธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
82
•
นางวันเพ็ญ กิจกล้า • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
83
•
นางสกล แคน้ำ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
84
นายวิราช คำหารพล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
85
•
นายนิพล ขุนจันทึก • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
86
•
นางสาวนันทกา ชาญชมภู • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
87
นางสาวจุฑามาศ โคตรศรีหา • เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
88
นางสาวพรรณิภา สมพงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
89
•
นายสุภานิจชัย มูลอุดม • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
90
นางสมฤทัย ล่ามสมบัติ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
91
•
นายมานพ อรรถวงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
92
•
นางทองเสร็จ โคตรมูล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
93
นางสาวนันท์นภัส เตียสุขสวัสดิ์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
94
•
นางสาวอรพรรณ สีช้าง • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
95
นางสาวรัตนพร หงษ์ชุมแพ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
96
•
นายอัศวิน ปลัดศรีช่วย • เจ้าหน้าที่ ยาม
97
•
นางสาวประวีทรัพย์ หงษ์ชุมแพ • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
98
•
นางลัดดา ดวงมณี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
99
•
นายบุญทัน มนตรี • เจ้าหน้าที่ ยาม
100
•
นายภูมิพัฒน์ วิสูงเล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ