• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 127 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
นายสมพงษ์ คำภีระมี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
นายสุรชัย เหล่าไชย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
นางปัญจพร ปานพิมพ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
5
นายธนวัฒน์ ผายแสง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
6
•
นายสุชาติ ศรีภักดี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
7
นางมลภิรา บุญเลิศ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
8
นายประยูร เจียมศักดานุวัฒน์ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
9
•
นายเขมชาติ ดวงมณี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
10
นายวีระศักดิ์ บุตรโคตร • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการ ครูคศ.2
11
นายวาทิน แหลมคม • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
12
นายอนุชา จันทร์คำลา • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
13
นายวิทวัส ดอนอ่อนสา • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
14
•
นางสุพร ไชยยศ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
• ข้าราชการ ครูคศ.3
15
•
นายศิริชัย ดวงคำดี • พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
16
นายหิรัญ ธรรมเสนานุภาพ • หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
17
•
นางสาวเหมวดี จีบแก้ว • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• พนักงานราชการ แผนกบัญชี
18
•
นายศิวพงศ์ ถนอมถิ่น • พนักงานราชการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
19
•
นายชาตรี โยธาธรรม • ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
20
นางสาวพรทิพา ประเสริฐ • ครูประจำ การโรงแรม
• ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
• ข้าราชการ ครูคศ.1
21
•
นางสาวสุกัลยา นาบุต • ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกบัญชี
22
•
นางสาวอำภา ก้อมณี • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกบัญชี
• ข้าราชการ ครูคศ.2
23
•
นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• ข้าราชการ ครูคศ.1
24
•
นางสาวสรัญญา ทบแป • หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ข้าราชการ ครูคศ.2
25
นางธัญพิชชา ลีเขาสูง • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
26
•
นางสาวกรเกศ สิงห์โสภา • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ข้าราชการ ครูคศ.1
27
•
นายอรรถชัย ทองแผ่น • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
28
นายเกริกชัย ละมุลตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
29
นายสายัณ ศรีคำภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
30
•
นางณัฏฐา เถื่อนโทรสาร • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
31
•
นางสาวดลยา ปลื้มใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
32
•
นางสาวพรพรรณ นักทำนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
33
นายวราวุฒิ โรมขุนทด • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
34
•
นางสาวชฎาพร บึงอำพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
35
•
นางปาหนัน ป้องแก้วน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
36
•
นายสุวพันธ์ ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
37
•
นางสาวปรียาพร โคตรพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
38
•
นางสาวกิดากร ระจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
39
•
นายมณเฑียร รามัญอุดม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
40
นายเดชา เทียบกว้าง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
41
นางสาวศศิวิมล พนมพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
42
•
นางสาวประภัทรภรณ์ นครศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
43
•
นายปัญญา คนตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
44
ว่าที่ร.ต.หญิงกนกภรณ์ ไชยธงรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
45
นางนิธิกานต์ จันทร์คำลา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
46
•
นายโกสินทร์ ไชยมงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
47
นายนเรศ โภคทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
48
นายกฤษฏา ท้าวพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
49
•
นายณรงค์ พรมนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
50
•
นางสาวนฤภร พลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
51
•
นายองอาจ ศิลาศรีคุณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
52
นายกีรติ ศิริคุปต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
53
นางสาวกุลปริยา ปาปะเก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
54
นายศักดา สืบราษฎ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
55
•
นางปทุมมา วังสอน • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
56
•
นางอุทุมพร ตรีเหรา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
57
•
นายศราวุธ เชื้อแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
58
•
นายกรรภิรมย์ ตราเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
59
•
นายสิทธิพงษ์ นามโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
60
•
นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
61
นางสาวธัญณ์ภัสร์ คำขวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
62
•
นายปรีชานนท์ พรมจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
63
•
นายวีระศักดิ์ พรมมาตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
64
•
นางสาวลลิดา ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
• ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
65
•
นางสาวเฉลิมขวัญ หล้าเพชร • ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องมือกล
66
•
นายประสงค์ สมบัติหอม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
67
•
นางสุวิมล ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
68
•
นางสาวเนตรดาว ชัยบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
69
•
นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
70
นางสาวอชิรญา ตั้งใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
71
นายต่อศักดิ์ สีเทียมเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
72
•
นายอนันต์ กองน้ำ • ลูกจ้างประจำ ยาม
73
•
นายครศรี งิ้วเมือง • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
74
•
นายอิทธิ เสน่หา • ลูกจ้างประจำ ยานพาหนะ
75
•
นายเสกสรรค์ ดอนเสนา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
76
•
นายสาน ชาหนองหว้า • เจ้าหน้าที่ ยาม
77
•
นายประวุธ มูลบัวภา • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
78
•
นางสาวบุษราภรณ์ วิลัยศรี • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
79
นางสาวจิราพร เชื้ออุ่น • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
80
•
นายศุภชัย ไอทา • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
81
นางสาวกนกพร เกษเกษร • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
82
•
นางบังอร พุทธจันทร์ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
83
นางสาวศศิธร โฮมหงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
84
•
นางอรุณ คำจัตุรัส • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
85
•
นายพรชัย ภุูมิคอนสาร • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
86
นางสาววัชราภรณ์ ทีภูเวียง • เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
87
•
นางวันเพ็ญ กิจกล้า • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
88
•
นางสกล แคน้ำ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
89
นายวิราช คำหารพล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
90
•
นางสาวกมลลักษณ์ ภูมิคอนสาร • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
91
นายอภิชาติ สอนพัลละ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
92
•
นางสาวอรพรรณ งามสง่า • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
93
•
นางสาวอรอนงค์ กองโพธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
94
นางสาวจุฑามาศ โคตรศรีหา • เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
95
นางสาวพรรณิภา สมพงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
96
•
นายสุภานิจชัย มูลอุดม • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
97
นางสาวนันท์นภัส เตียสุขสวัสดิ์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
98
•
นายนิพล ขุนจันทึก • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
99
•
นางสาวนันทกา ชาญชมภู • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
100
นางสมฤทัย ล่ามสมบัติ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ