• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 132 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
นายธนวัฒน์ ผายแสง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
นายสมพงษ์ คำภีระมี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4
นายสุรชัย เหล่าไชย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5
นางปัญจพร ปานพิมพ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
6
•
นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
• ข้าราชการ ครูคศ.1
7
•
นางสาวสรัญญา ทบแป • หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ข้าราชการ ครูคศ.2
8
นายหิรัญ ธรรมเสนานุภาพ • หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
9
•
นางสาวเหมวดี จีบแก้ว • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• พนักงานราชการ แผนกบัญชี
10
•
นายสุรพงษ์ มหานาม • พนักงานราชการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
11
•
นายเขมชาติ ดวงมณี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
12
•
นางกิติมา ปณชัยสกุล • พนักงานราชการ แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
13
•
นายศิวพงศ์ ถนอมถิ่น • พนักงานราชการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
14
•
นายสุชาติ ศรีภักดี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
15
•
นางสุพร ไชยยศ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
• ข้าราชการ ครูคศ.3
16
นายอนุชา จันทร์คำลา • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
17
นางธัญพิชชา ลีเขาสูง • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
18
•
นางสาวภัสส์ศา สร้างช้าง • หัวหน้างาน งานห้องสมุด
• พนักงานราชการ แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
19
•
นางสาวกรเกศ สิงห์โสภา • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ข้าราชการ ครูคศ.1
20
•
นางสาวอำภา ก้อมณี • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกบัญชี
• ข้าราชการ ครูคศ.2
21
นางสาวพรทิพา ประเสริฐ • ครูประจำ การโรงแรม
• ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
• หัวหน้าแผนก การโรงแรม
• ข้าราชการ ครูคศ.1
22
•
นางสาวสุกัลยา นาบุต • ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกบัญชี
23
•
นายชาตรี โยธาธรรม • ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
24
นายวีระศักดิ์ บุตรโคตร • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการ ครูคศ.2
25
นางมลภิรา บุญเลิศ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
26
นายวาทิน แหลมคม • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
27
นายประยูร เจียมศักดานุวัฒน์ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
28
นางสาวศศิวิมล พนมพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
29
•
นางสาวประภัทรภรณ์ นครศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
30
•
นายปัญญา คนตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
31
•
นายบุญญฤทธิ์ โสมคำภา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
32
•
นางสาวพรพรรณ นักทำนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
33
นายวราวุฒิ โรมขุนทด • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
34
•
นายปรีชานนท์ พรมจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
35
นายกฤษฏา ท้าวพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
36
•
นายณรงค์ พรมนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
37
•
นางสาวนฤภร พลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
38
•
นางสาวปรียาพร โคตรพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
39
•
นางสุวิมล ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
40
•
นายศราวุธ เชื้อแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
41
•
นายกรรภิรมย์ ตราเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
42
วรากร มาตจินดา • ครูอัตราจ้าง อาหารและโภชนาการ
43
•
นางสาวกิดากร ระจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
44
นายสายัณ ศรีคำภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
45
•
นางณัฏฐา เถื่อนโทรสาร • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
46
•
นายวีระศักดิ์ พรมมาตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
47
•
นายองอาจ ศิลาศรีคุณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
48
ว่าที่ร.ต.หญิงกนกภรณ์ ไชยธงรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
49
•
นางสาวเนตรดาว ชัยบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
50
•
นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
51
นางสาวอชิรญา ตั้งใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
52
•
นายสิทธิพงษ์ นามโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
53
นายกีรติ ศิริคุปต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
54
•
นายมณเฑียร รามัญอุดม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
55
•
นางสาวดลยา ปลื้มใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
56
•
นางสาวลลิดา ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
• ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
57
•
นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
58
นางสาวกุลปริยา ปาปะเก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
59
นางนิธิกานต์ จันทร์คำลา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
60
นายเดชา เทียบกว้าง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
61
•
นางสาวชฎาพร บึงอำพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
62
•
นางปาหนัน ป้องแก้วน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
63
•
นายสุวพันธ์ ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
64
นายต่อศักดิ์ สีเทียมเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
65
•
นางสาวเฉลิมขวัญ หล้าเพชร • ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องมือกล
66
นางสาวธัญณ์ภัสร์ คำขวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
67
นางสาวกาญจนา ทองสงคราม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
68
•
นายโกสินทร์ ไชยมงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
69
นายนเรศ โภคทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
70
นายกวินวิชญ์ คำชู • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
71
•
นายอรรถชัย ทองแผ่น • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
72
นายเกริกชัย ละมุลตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
73
•
นายประสงค์ สมบัติหอม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
74
นายศักดา สืบราษฎ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
75
•
นางปทุมมา วังสอน • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
76
•
นางอุทุมพร ตรีเหรา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
77
•
นายอนันต์ กองน้ำ • ลูกจ้างประจำ ยาม
78
•
นายครศรี งิ้วเมือง • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
79
•
นายอิทธิ เสน่หา • ลูกจ้างประจำ ยานพาหนะ
80
•
นายนิพล ขุนจันทึก • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
81
•
นายเสกสรรค์ ดอนเสนา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
82
•
นายบุญทัน มนตรี • เจ้าหน้าที่ ยาม
83
•
นายภูมิพัฒน์ วิสูงเล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
84
•
นางสาวอรอนงค์ กองโพธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
85
นางสาวกนกพร เกษเกษร • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
86
นายอภินันต์ ทีภูเวียง • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
87
•
นางสาวขนิษฐา สุขนันท์ • เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
88
•
นายสมจิต ทองเบ้า • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
89
•
นางสาวอรพรรณ สีช้าง • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
90
•
นางสาวนันทกา ชาญชมภู • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
91
•
นายสาน ชาหนองหว้า • เจ้าหน้าที่ ยาม
92
•
นายประวุธ มูลบัวภา • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
93
•
นางสาวพัณธาวรรณ หงษ์ชุมแพ • เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
94
•
นางลัดดา ดวงมณี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
95
นางสาวจุฑามาศ โคตรศรีหา • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
96
•
นางบังอร พุทธจันทร์ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
97
นางสาวศศิธร โฮมหงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
98
•
นางอรุณ คำจัตุรัส • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
99
•
นายพรชัย ภุูมิคอนสาร • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
100
•
นางสาวสุนารี ก่อศิลป์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ