• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 133 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
นายสุรชัย เหล่าไชย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
นายสมพงษ์ คำภีระมี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
4
นางปัญจพร ปานพิมพ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
5
นายธนวัฒน์ ผายแสง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
6
นายวีระศักดิ์ บุตรโคตร • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ข้าราชการ ครูคศ.2
7
นางมลภิรา บุญเลิศ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
8
•
นายเปรมศักดิ์ ฤาชา • พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
9
•
นายเขมชาติ ดวงมณี • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
10
•
นางสุภัทรา เกิดนิล • พนักงานราชการ แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
11
•
นางสาวกฤษณา เครือวรรณ์ • พนักงานราชการ แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
12
•
นางสุพร ไชยยศ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
13
•
นายสุวรรณภูมิ เป๊ะชาญ • หัวหน้างาน งานปกครอง
• พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
14
•
นางสาวเหมวดี จีบแก้ว • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• พนักงานราชการ แผนกบัญชี
15
•
นางสาวอำภา ก้อมณี • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกบัญชี
• ข้าราชการ ครูคศ.2
16
นายอนุชา จันทร์คำลา • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
17
•
นายสุชาติ ศรีภักดี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
18
นายหิรัญ ธรรมเสนานุภาพ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
19
นางสาวพรทิพา ประเสริฐ • ครูประจำ การโรงแรม
• ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
• ข้าราชการ ครูคศ.1
20
•
นายสุริยพงค์ อึ้งประสูตร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
21
•
นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• ข้าราชการ ครูคศ.1
22
นายประยูร เจียมศักดานุวัฒน์ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
23
•
นางสาวสรัญญา ทบแป • หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ครูประจำ แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
24
นายวาทิน แหลมคม • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
25
นางธัญพิชชา ลีเขาสูง • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
26
•
นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์โสภา • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• ข้าราชการ ครูคศ.1
27
•
นายชาตรี โยธาธรรม • ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
28
นางสาวศศิวิมล พนมพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
29
•
นางสาวประภัทรภรณ์ นครศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
30
•
นางสาวนฤภร พลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
31
•
นายองอาจ ศิลาศรีคุณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
32
•
นางสาวปรียาพร โคตรพัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
33
•
นางสาวกิดากร ระจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
34
นายสายัณ ศรีคำภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
35
นายกฤษฏา ท้าวพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
36
•
นายณรงค์ พรมนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
37
•
นายกรรภิรมย์ ตราเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
38
•
นายสิทธิพงษ์ นามโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
39
•
นางสาวนันทสินี บุญมา • ครูอัตราจ้าง อาหารและโภชนาการ
40
•
นายสุพวัฒน์ หนองบัว • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
41
•
นางสาวณัฏฐา หงษ์ชุมแพ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
42
นายวัชรกร เกิดห้างสุง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
43
•
นายศราวุธ เชื้อแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
44
•
นางสาวลลิดา ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
45
ว่าที่ร.ต.หญิงกนกภรณ์ ไชยธงรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
46
นางสาวนิธิกานต์ ศรีประไหม • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
47
•
นายมณเฑียร รามัญอุดม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
48
•
นายผจงภักดิ์ มะปราง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
49
นางสาวอชิรญา ตั้งใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
50
•
นางสาวนัทธ์วีรินทร์ เล่นวารี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
51
นายกีรติ ศิริคุปต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
52
นางสาวกุลปรียา ปาปะเก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
53
นางสาวโสภิตญดา ัจันโทศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
54
นายเดชา เทียบกว้าง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
55
นายวีระศักดิ์ พรมมาตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
56
•
นางสาวเนตรดาว ชัยบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
57
•
นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
58
•
นางสาวดลยา ปลื้มใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
59
นายต่อศักดิ์ สีเทียมเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
60
•
นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
61
นางสาวปิยะวรรณ คำขวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
62
นายศักดา สืบราษฎ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
63
นายโกสินทร์ ไชยมงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
64
•
นายสุวพันธ์ ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
65
นางสาวเฉลิมขวัญ หล้าเพชร • ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องมือกล
66
•
นายประสงค์ สมบัติหอม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
67
•
นายปรีชานนท์ พรมจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
68
•
นางปทุมมา วังสอน • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
69
•
นางอุทุมพร ตรีเหรา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
70
•
นางปาหนัน ป้องแก้วน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
71
•
นางสาวพรพรรณ นักทำนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
72
นายเกริกชัย ละมุลตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
73
นายนเรศ โภคทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
74
•
นายปัญญา คนตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
75
นายวราวุฒิ โรมขุนทด • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
76
•
นางสุวิมล ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
77
•
นายอนันต์ กองน้ำ • ลูกจ้างประจำ ยาม
78
•
นายครศรี งิ้วเมือง • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
79
•
นายอิทธิ เสน่หา • ลูกจ้างประจำ ยานพาหนะ
80
•
นายอัศวิน ปลัดศรีช่วย • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
81
•
นายนิพล ขุนจันทึก • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
82
•
นายสาน ชาหนองหว้า • เจ้าหน้าที่ ยาม
83
•
นายประวุธ มูลบัวภา • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
84
นางสาวจุฑามาศ โคตรศรีหา • เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
85
นางสาวพรรณิภา สมพงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
86
•
นางบังอร พุทธจันทร์ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
87
นางสาวศศิธร โฮมหงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
88
•
นางอรุณ คำจัตุรัส • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
89
•
นายพรชัย ภุูมิคอนสาร • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
90
•
นางสาวอรพรรณ สีช้าง • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
91
นางสมฤทัย ล่ามสมบัติ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
92
•
นางสกล แคน้ำ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
93
นายวิราช คำหารพล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
94
•
นางสาวประวีทรัพย์ หงษ์ชุมแพ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
95
•
นางลัดดา ดวงมณี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
96
•
นางวันเพ็ญ กิจกล้า • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
97
•
นายสุภานิจชัย มูลอุดม • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
98
•
นางสาวบุษราภรณ์ วิลัยศรี • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
99
•
นายมานพ อรรถวงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
100
•
นางทองเสร็จ โคตรมูล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ