• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 138 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
2
นายธนวัฒน์ ผายแสง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
นายสุรชัย เหล่าไชย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
นายสมพงษ์ คำภีระมี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5
นางปัญจพร ปานพิมพ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
6
นายหิรัญ ธรรมเสนานุภาพ • หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
7
นางธัญพิชชา ลีเขาสูง • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์
• ข้าราชการ ครูคศ.2
8
•
นางสาวอำภา ก้อมณี • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกบัญชี
• ข้าราชการ ครูคศ.2
9
นายวิทวัส ดอนอ่อนสา • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
10
•
นางสาวเหมวดี จีบแก้ว • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• พนักงานราชการ แผนกบัญชี
11
•
นายสุรพงษ์ มหานาม • พนักงานราชการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
12
นายวีระศักดิ์ บุตรโคตร • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการ ครูคศ.2
13
นายอนุชา จันทร์คำลา • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
14
•
นางกิติมา ปณชัยสกุล • พนักงานราชการ แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
15
•
นายสุชาติ ศรีภักดี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
16
•
นางสาวสุกัลยา นาบุต • ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกบัญชี
17
•
นางสาวภัสส์ศา สร้างช้าง • หัวหน้างาน งานห้องสมุด
• พนักงานราชการ แผนกคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
18
นางสาวพรทิพา ประเสริฐ • ครูประจำ การโรงแรม
• ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
• หัวหน้าแผนก การโรงแรม
• ข้าราชการ ครูคศ.1
19
•
นางสาวกรเกศ สิงห์โสภา • ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐาน
• หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ข้าราชการ ครูคศ.1
20
•
นายเขมชาติ ดวงมณี • ข้าราชการ ครูคศ.1
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
21
•
นายเชิดศักดิ์ เสิกภูเขียว • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
• ข้าราชการ ครูคศ.1
22
•
นายชาตรี โยธาธรรม • ข้าราชการ ครูคศ.1
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
23
นายวาทิน แหลมคม • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
24
นางมลภิรา บุญเลิศ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกบัญชี
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
25
•
นางสาวสรัญญา ทบแป • หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ข้าราชการ ครูคศ.2
26
นายประยูร เจียมศักดานุวัฒน์ • ข้าราชการ ครูคศ.2
• หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
27
•
นายศราวุธ เชื้อแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
28
•
นายกรรภิรมย์ ตราเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
29
นายวราวุฒิ โรมขุนทด • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
30
•
นายปรีชานนท์ พรมจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
31
กานต์ทิตา พึงมา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
32
วรากร มาตจินดา • ครูอัตราจ้าง อาหารและโภชนาการ
33
•
นางสาวกิดากร ระจันทึก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
34
ทิวาพร เกิดศักดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
35
•
นางสาวเนตรดาว ชัยบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
36
•
นางสาวสุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
37
นางสาวอชิรญา ตั้งใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
38
•
นายองอาจ ศิลาศรีคุณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
39
ว่าที่ร.ต.หญิงกนกภรณ์ ไชยธงรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
40
ชัยกร คำกลอนลือชา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
41
•
นางสุวิมล ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
42
•
นางณัฏฐา เถื่อนโทรสาร • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
43
นันทนา โคตรมูล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
44
•
นายศุภชัย ไอทา • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
45
•
นางสาวดลยา ปลื้มใจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
46
•
นายสิทธิพงษ์ นามโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
47
นายกีรติ ศิริคุปต์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
48
นายสายัณ ศรีคำภา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
49
นางสาวศศิวิมล พนมพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
50
•
นางสาวชฎาพร บึงอำพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
51
•
นางปาหนัน ป้องแก้วน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
52
•
นายสุวพันธ์ ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
53
•
นางสาวลลิดา ศรีเมือง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
• ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
54
อัครศักดิ์ ครุฑวงษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
55
นางสาวกุลปริยา ปาปะเก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
56
นายกฤษฏา ท้าวพรม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
57
•
นายปัญญา คนตรง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
58
นายกวินวิชญ์ คำชู • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
59
นายต่อศักดิ์ สีเทียมเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
60
•
นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
61
นางนิธิกานต์ จันทร์คำลา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
62
•
นายมณเฑียร รามัญอุดม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
63
•
นางสาวประภัทรภรณ์ นครศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
64
•
นายอรรถชัย ทองแผ่น • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
65
•
นางสาวเฉลิมขวัญ หล้าเพชร • ครูอัตราจ้าง แผนกเครื่องมือกล
66
นางสาวธัญณ์ภัสร์ คำขวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
67
นางสาวกาญจนา ทองสงคราม • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
68
นายเดชา เทียบกว้าง • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
69
นายนเรศ โภคทรัพย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
70
•
นายวีระศักดิ์ พรมมาตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
71
•
นายณรงค์ พรมนิล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
72
•
นางสาวนฤภร พลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
73
•
นายบุญญฤทธิ์ โสมคำภา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
74
•
นางสาวพรพรรณ นักทำนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
75
นายเกริกชัย ละมุลตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
76
•
นายประสงค์ สมบัติหอม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐาน
77
นายศักดา สืบราษฎ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์
78
•
นายโกสินทร์ ไชยมงคล • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน
79
•
นางปทุมมา วังสอน • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
80
•
นางอุทุมพร ตรีเหรา • ครูอัตราจ้าง แผนกบัญชี
81
•
นายอนันต์ กองน้ำ • ลูกจ้างประจำ ยาม
82
•
นายครศรี งิ้วเมือง • ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
83
•
นายอิทธิ เสน่หา • ลูกจ้างประจำ ยานพาหนะ
84
•
นางสาวบุษราภรณ์ วิลัยศรี • เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
85
•
นางสาวสุนารี ก่อศิลป์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
86
•
นางสาวอรพรรณ สีช้าง • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
87
•
นางสาวอรอนงค์ กองโพธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
88
•
นายเสกสรรค์ ดอนเสนา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
89
นางสาวรัตนพร หงษ์ชุมแพ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
90
•
นายอัศวิน ปลัดศรีช่วย • เจ้าหน้าที่ ยาม
91
•
นางลัดดา ดวงมณี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
92
•
นางสาวนันทกา ชาญชมภู • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
93
โชติกา ทองเรือง • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
94
•
นายบุญทัน มนตรี • เจ้าหน้าที่ ยาม
95
•
นายภูมิพัฒน์ วิสูงเล • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
96
นางสาวจุฑามาศ โคตรศรีหา • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
97
•
นางสาวอนุสรา แสนขาว • เจ้าหน้าที่ วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
98
นายอภินันต์ ทีภูเวียง • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
99
•
นางสาวขนิษฐา สุขนันท์ • เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
100
•
นายสมจิต ทองเบ้า • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ