พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สโมสรโรตารีชุมแพมอบทุนการศึกษา

พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศการปีใหม่

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560

Open House & STEM Job Fair ชุมแพโมเดล : แนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพ

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ Open House & STEM Job Fair

กิจกรรมออกกำลังกาย

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิธีทำบุญเพื่อถายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวร ( 50 วัน)

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน นักศึกษา "เทคนิคการสัมภาษณ์และสมัครงานเพื่อความสำเร็จ"

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด ฉ. 3

การประชุมคณะกรรมการประเมินองค์การวิชาชีพ

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

กิจกรร ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Project based Learning)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ประชุมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทพานิชยกรรม

กีฬาสีนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้ฯ รุ่นที่ 15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม ศธ. 02"
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป./สพม จังหวัดเลย
งานมุทิตาจิต
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
โครงการอบรบรมขับขี่ปลอดภัย
ถวายพระพร วันแม่

กิจกรรสัปดาห์ห้องสมุด

โครงการอบรมสัมนาเชิงวิชาการกลุมวิชาสามัญสัมพันธ์ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 15

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

การประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

โครงการปฐมนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งปรเทศไทย

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

ทำบุญขึ้ตึกใหม่ อาคาร 7

องค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ศึกษาดูงานองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559

โครงการอบรม "ขับขี่ปลอดภัย

โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพ

พิธีไหว้ครู ไหวครูช่าง ปีการศึกษา 2559

ประเมินห้องเรียนเฉพาะทาง กลุ่มวิชาสามัญ

ประเมินห้องเรียนเฉพาะทาง กลุ่มพานิชยกรรม

ประเมินห้องเรียนเฉพาะทาง กลุ่มช่างอุตสาหกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี

สอบพนักงานราชการ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ

การรับการประเมินการรวมสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

พิธีรดน้ำขอพร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมรณรงค์ " ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ "

พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศการสงกรานต์

รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา

กีฬาเบจมิตรสัมพันธุ์ 59

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

กีฬาสีภายใน ครั้งที่ 21

กิจกรรม WALK RALLY นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

พิธิเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2559

ทำบุญตักบาตรปีใหม่

ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศอินโดนีเซีย

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

ประเมินหน่วยมาตรฐานองการนักวิชาชีพดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

คาราวานอาชีวะบริการ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX it Center

โครงการอบรมอาชีพเฉพาะทาง "การประกอบติดตั้งคอมพิวเตอร์"

ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลไทย ในการสนับสนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

กิจกรรมกีฬาสีนักศึกษาเทียบโอนความรู้ฯ รุ่นี่14

การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อติดตามนโยบายของรัฐบาล รอบที่ 2

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยยน

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ถวายพระพร วันแม่

ประเมิน สิงประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาและจ่ายเงินเรียนฟรี

พิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ปีการศึกษา 2557

การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557

โครงการวันภาษาไทยแะละอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วันคล้ายวันสถาปนาสถานศึกษา ครบรอบ 22 ปี (16 มิถุนายน)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีกาศึกษา 2558

"พิธรมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา"

กีฬาสีภายใน ครั้งที่ 20 "อินทนินทฺเกมส์"

พิธีอันเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานปี 2552,2556

โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่

พิธีเปิดอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค

กิจกรรม Walk Rally

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นประภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

การแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

การประชุมหารือจัดโครงการเมล็ดพันธุ์อาชีวะ58

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคต

การประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาเตรียมตนก่อนออกฝึกประสบการณ์

อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนา

พิธีตรวจสอบและปิดการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุด

พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร

การลงนามความร่วมมือกับสมาคมการค้าเยอรมัน

งานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557

โครงการจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2557

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับความรู้เบื้องต้น

การประเมินห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมไหว้ครูไหว้ครูช่าง

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2556

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กีฬาสีภายในครั้งที่ 19

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา รางวัลพระราชทาน

อาชีวะร่วมด้วยช่วยบริการเทศกาลปีใหม่

ชุมแพโมเดล แนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพ

                                ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม